Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Školní poradenské pracoviště

Koncepce Školního poradenského pracoviště naplňuje především následující cíle:

  1. Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
  2. Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.
  3. Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků nadaných.
  4. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
  5. Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.
  6. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
  7. Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.
  8. Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména pracovišť KPPP, SPC (Speciální pedagogická centra), SVP (Střediska výchovné péče) a IPS ÚP (Informační a poradenské středisko úřadů práce).
Konzultační hodiny
91.9 kB
Školní psycholog - Nabídka služeb
172.4 kB