Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Prohlášení o přístupnosti

Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah, který je součástí webové prezentace dostupné na holé doméně coptkm.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některý archivní obsah (starší fotografie či fotoalba ve fotogaleriích) postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Řada běžných webových prohlížečů však tento tiskový formát dokáže zobrazit nativně, bez potřeby instalace dalšího softwarového vybavení. Dále zde mohou být dokumenty ve formátech Office Open XML, jejichž přístupnost je zajištěna pomocí služby třetí strany – on-line prohlížeče těchto formátů. Zároveň tyto formáty dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16. 9. 2020.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na níže uvedenou adresu.

Kontakt na provozovatele – vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat elektronickou poštou na adresu správce sítě, případně písemně na adresu školy:

Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Nábělkova 539/3

767 01 Kroměříž

Horák Ivo, PaedDr.

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz