Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Provozní technika

23 – 43 – L/51 – PROVOZNÍ TECHNIKA

Základní údaje:

Délka přípravy: 2 roky Forma studia: denní Podmínky přijetí: ukončené vzdělání s výučním listem v tříletém strojírenském oboru Ukončení přípravy: maturitní zkouškou Dosažené vzdělání: úplné střední odborné Uplatnění: výkon náročných dělnických povolání a nižších TH funkcí Možnosti studia: na vyšších odborných a vysokých školách

Popis oboru:

Studijní obor Provozní technika prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém oboru. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na technickou a technickoekono­mickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i ve sféře soukromého podnikání, to vše v celé oblasti strojírenství. Část obsahu studijního oboru je odborně zaměřena podle zájmu žáků s ohledem na možné uplatnění v regionu.

Absolvent samostatně čte i náročná technická schémata a na tomto základě chápe funkci jednotlivých součástí, agregátů i celků strojních zařízení. Umí volit a navrhovat pracovní postupy jednotlivých operací a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při výrobě, montáži, údržbě a opravách.

Příprava vytváří předpoklady pro to, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen vést menší výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní úseky, útvary a provozy technického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání.

Školní vzdělávací program
855.44 kB