Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Provozní elektrotechnika

26 – 41 – L/52 – PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA

Základní údaje:

Délka přípravy: 2 roky Forma studia: denní Podmínky přijetí: ukončené vzdělání s výučním listem v tříletém elektrotechnickém oboru Ukončení přípravy: maturitní zkouškou Dosažené vzdělání: úplné střední odborné Uplatnění: výkon náročných dělnických povolání a nižších TH funkcí Možnosti studia: na vyšších odborných a vysokých školách

Popis oboru:

Studijní obor Provozní elektrotechnika prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém oboru. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na technickou a technickoekono­mickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i ve sféře soukromého podnikání, to vše v celé oblasti elektrotechniky. Část obsahu studijního oboru je odborně zaměřen a podle zájmu žáků s ohledem na možné uplatnění v regionu.

Absolvent samostatně čte i náročná elektrotechnická schémata a na tomto základě chápe funkci jednotlivých součástí, agregátů i celků elektrických zařízení. Umí volit a navrhovat pracovní postupy jednotlivých operací a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při výrobě, montáži, údržbě a opravách.

Příprava vytváří předpoklady pro to, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen vést menší výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní úseky, útvary a provozy technického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání.

Školní vzdělávací program
799.46 kB