Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Mechanik elektrotechnik

26 – 41 – L/01 – MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Délka přípravy: 4 roky Obor určený pro: hochy a dívky Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost doložená lékařem a úspěšné vykonání přijímací zkoušky Ukončení přípravy: maturitní zkouškou Dosažené vzdělání: úplné střední odborné Uplatnění: technicko – hospodářské funkce Možnosti studia: na vyšších odborných a vysokých školách

Popis oboru:

Mechanik elektrotechnik je obor, který je svou koncepcí vhodný jak pro chlapce, tak i pro dívky. Zvládnutím středoškolské úrovně všeobecně vzdělávacích předmětů a vykonáním závěrečné maturitní zkoušky má absolvent předpoklady jak pro další studium na vysokých školách nebo pomaturitních formách studia, tak i v elektrotechnic­kých oborech ve výrobní praxi, zejména při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí a při programování řídicích systémů. Absolvent má hluboké informace z oblasti elektrotechniky, mikroprocesorové techniky a automatizace. Umí pracovat s CAD systémy, robotickými prvky a automatizační technikou. Taktéž je schopen objektově programovat a programovat mikropočítače.

Celý systém výuky je koncipován na základě nových technologických postupů a požadavků firem, využívá součástek používaných v praxi, moderních měřicích přístrojů a metod měření, výukových metod a v neposlední řadě jsou brány v potaz i požadavky trhu práce pro uplatnění absolventů po ukončení studia. Důraz je kladen jak na teoretickou, tak na praktickou část výuky, která se provádí buď na pracovištích naší školy, nebo přímo u partnerských fi­rem.

Absolvent má také možnost vykonat ve třetím ročníku závěrečnou zkoušku oboru Elektrikář, čímž získá v tomto oboru výuční list a po vykonání příslušné zkoušky také vyhlášku 50/1978 Sb., §5.

Školní vzdělávací program
1.36 MB