Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Instalatér

36 – 52 – H/01 – INSTALATÉR

Žáci tohoto oboru mají nárok na prospěchové a mimořádné stipendium.

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky Obor určený pro: hochy Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem Dokončení přípravy: závěrečnou zkouškou Dosažené vzdělání: střední odborné Uplatnění: ve všech stavebních firmách, na pracovištích údržby Možnosti studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Popis oboru:

Tříletý obor určený pro chlapce. Základní podmínkou je dobrý zdravotní stav. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, po které úspěšní absolventi obdrží výuční list. Obor připravuje žáky pro samostatný výkon instalatérských prací v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby.

V teoretickém vyučování získávají žáci vedle všeobecně vzdělávacích předmětů potřebné vědomosti v odborných předmětech, které úzce souvisí s instalatérskou praxí. Patří sem předměty: instalace a kanalizace, materiály, vytápění, plynárenství, odborné kreslení a stavební konstrukce.

Výuka odborného výcviku je nejprve organizována v dílnách SŠ – COPT a později přímo na stavbách. V dílnách získávají žáci nejprve základní dovednosti při ručním a strojním obrábění kovů, postupně se učí montovat a demontovat potrubí v domovních kanalizacích, opravovat ho a čistit, vykonávat tlakové zkoušky těsnosti, osazovat hydranty. Učí se provádět instalaci všech druhů ohřívačů teplé vody, zvládnout veškerou montáž od sestavení topných těles, jejich osazování, připojení, kladení tepelných rozvodů včetně armatur, osazení všech druhů kotlů včetně čerpadel, připojení expanzních nádrží. V plynárenské technice musí zvládnout veškeré instalace domovních rozvodů, spotřebičů, zkoušku těsnosti, seřizování a odvzdušnění. Součástí odborného výcviku je svařování v základním rozsahu.

Úspěšní absolventi oboru si mohou prohloubit své vědomosti a pokračovat v dalším nástavbovém studiu, ukončeném maturitní zkouškou a získat tak úplné střední vzdělání. Uplatnění absolventů je ve stavebních firmách, na pracovištích údržby a v případě získání živnostenského listu je možné podnikat v oboru.

Školní vzdělávací program
1.11 MB