Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (2021-2023)

Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž je partnerem projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/19_078/0018903.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování:
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet –10 %, Zlínský kraj – 5 %

Příjemce dotace:
Zlínský kraj

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž se zapojila do aktivity **polytechnické vzdělávání. **

V rámci této aktivity bude realizovat:
• Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ
• Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
Kroužek robotiky, modelářství a automatizovaného řízení
Kroužek elektroniky
Kroužek fotografování a úprav digitální fotografie
Kroužek automechanik Junior
• Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
Kroužek programování a mikroprocesorové techniky
• Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů
Sdílené dílny pro gymnázia – 3D laserové technologie + základy práce na CNC strojích
• Vzdělávací aktivity pro děti MŠ
Základní polytechnické dovednosti pro MŠ

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Celkové způsobilé výdaje Střední školy-Centra odborné přípravy technické Kroměříž v tomto projektu činí 3 257 647,20 Kč.

Kontakt: Mgr. Jana Nevřalová – koordinátor odborných aktivit; jana.nevralova@coptkm.cz