Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
CEJ

CEJ

Český jazyk  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Původ a vývoj českého jazyka do konce doby národního obrození

Původ a vývoj českého jazyka do konce doby národního obrození

Všechny jazyky na světě by se daly rozdělit do 9 hlavních jazykových skupin (rodin). Jedna z těchto rodin je indoevropská jazyková skupina. Patří do ní spousta jazyků, namátkou např. indičtina, řečtina, keltština, germánské jazyky, dnes již nepoužívaná chetitština, kterou rozluštil český akademický vědec Bedřich Hrozný a samozřejmě slovanské jazyky, mezi něž patří i jazyk český. Všechny slovanské jazyky vzešly z původní praslovanštiny, která vznikla zhruba 2000 př.n.l. v oblasti mezi Odrou a Dněprem. Měla 7 pádů při skloňování, slovesný vid, duál a jery. Slovanské jazyky můžeme rozdělit na tři skupiny: • Západoslovanské – čeština, slovenština, polština… • Východoslovanské – ruština, běloruština, ukrajinština. • Jihoslovanské – slovinština, srbochorvatština, makedonština, bulharština. Všechny tyto jazyky mají spoustu společných slov, např. dům, člověk, hrad.. Nejstarší spisovný jazyk slovanský je staroslověnština, který v 9. stol.přinesli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj. Slované mají také dvojí písmo, západní Slované píší latinkou, v Rusku, Bělorusku, Ukrajině a Bulharsku se píše azbukou(vznikla z hlaholice – písma staroslověnštiny).

Původ a vývoj českého jazyka do konce doby národního obrozeníPůvod a vývoj českého jazyka do konce doby národního obrozeníPůvod a vývoj českého jazyka do konce doby národního obrozeníPůvod a vývoj českého jazyka do konce doby národního obrozeníPůvod a vývoj českého jazyka do konce doby národního obrozeníPůvod a vývoj českého jazyka do konce doby národního obrození
CEJ
Publikovaný | Mgr. Darina Zdráhalová Profil uživatele | 9.5.2012 12:05  
Blogy a sociální sítě

Blogy a sociální sítě

Blog je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, (tj. nejnovější nahoře). Autor se nazývá blogger (někteří Češi píší pouze jedno g), veškeré blogy a jejich vzájemné vztahy blogosféra.

Blogy a sociální sítěBlogy a sociální sítěBlogy a sociální sítěBlogy a sociální sítěBlogy a sociální sítěBlogy a sociální sítě
CEJ » Články
Publikovaný | Mgr. Jiří Svoboda Profil uživatele | 5.1.2012 18:06  
Diskuse a debata, ICQ

Diskuse a debata, ICQ

Debata je formalizovaný způsob vedení sporu, jehož prostřednictvím skupiny a jednotlivci diskutují v zájmu dosažení nějakého rozhodnutí. Principy debaty jsou zakotveny v jednacích řádech parlamentů, legislativních sněmů a podobných formálnějších setkání. Výsledek debaty může být stanoven hlasováním, usnesením rozhodčích, nebo kombinací obojího.

Diskuse a debata, ICQDiskuse a debata, ICQDiskuse a debata, ICQDiskuse a debata, ICQDiskuse a debata, ICQDiskuse a debata, ICQ
CEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 5.1.2012 18:05  
Reklama

Reklama

Reklama je jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.

ReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
CEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 5.1.2012 18:05  
Zpráva, komentář, glosa

Zpráva, komentář, glosa

Zpráva obecně je jakákoliv nová, souhrnná nebo cílená jednorázová informace, kterou jeden člověk nebo skupina lidí předává jiným lidem. Používá se v nejrůznějších oblastech lidského života a společenského styku jako např. ve zdravotnictví, v politice, v podnikání atd. apod.

Zpráva, komentář, glosaZpráva, komentář, glosaZpráva, komentář, glosaZpráva, komentář, glosaZpráva, komentář, glosaZpráva, komentář, glosa
CEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 5.1.2012 18:05  
Literární kritika

Literární kritika

Literární kritika je pole literární diskuse, které si prostřednictvím recenzí a jiných textů klade za cíl interpretovat, hodnotit a třídit literární díla. Posuzuje přitom jak nově vyšlá díla, tak texty staršího data, chce-li je podrobit novému kritickému pohledu; odborná kritika přitom bere v potaz tendence světové literatury, popř. alespoň určité národní literatury nebo příslušného žánru.

Literární kritikaLiterární kritikaLiterární kritikaLiterární kritikaLiterární kritikaLiterární kritika
CEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 5.1.2012 18:05  
Argumentace

Argumentace

Argumentace je přesvědčování na základě uvádění důvodů, které mají vést k přijetí toho, co je předkládáno.

CEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 5.1.2012 18:04  
 
Rétorika

Rétorika

Rétorika (řečnictví) je nauka pojednávající o verbálním projevu. Je vedle gramatiky a dialektiky jedním ze tří původních svobodných umění (tzv. trivium), která se vyučovala na středověkých univerzitách. Jde o jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku.

RétorikaRétorikaRétorikaRétorikaRétorikaRétorika
CEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 5.1.2012 18:02  
Zvuková stránka jazyka

Zvuková stránka jazyka

Zvukovou stránkou jazyka se zabývají dva vědní obory - fonetika a fonologie. Z fyzikálního hlediska je řeč chvění vzduchu, které vnímáme jako zvuk. Tělesné orgány, které se účastní tvoření hlásek nazýváme souhrnně mluvidla.

Zvuková stránka jazykaZvuková stránka jazykaZvuková stránka jazykaZvuková stránka jazykaZvuková stránka jazykaZvuková stránka jazyka
CEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 21.12.2011 13:52  
Mluvená a psaná forma jazyka

Mluvená a psaná forma jazyka

Čeština má dvě základní podoby, ve kterých se realizuje. Jedná se o podobu mluvenou (zvukovou) a psanou (grafic¬kou). Jde o dva relativně samostatné způsoby projevu, které se liší se použitím výrazových prostředků, přičemž některé z nich jsou pro mluvenou či psanou formu jazyka typické.

Mluvená a psaná forma jazykaMluvená a psaná forma jazykaMluvená a psaná forma jazykaMluvená a psaná forma jazykaMluvená a psaná forma jazykaMluvená a psaná forma jazyka
CEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 21.12.2011 13:52  
1
2
3
4
5
6
7
8
9