Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
CNC Technika

ODV » CNC Technika

CNC Technika 

Test základních pojmů

Publikovaný | Zdeněk Ivánek Profil uživatele | 11.1.2012 20:43
test pojmů používaných při programování nc strojů

Vyplnění testu:

1. Co je to cyklus:
V řízení pevně naprogramované pořadí jednotlivých kroků.
Určování mezilehlých bodů mezi známými koncovými
body křivky. Body jsou počítány pomocí matematických funkcí.
Proměnná v NC programu, jejíž hodnota je přiřazena pro
konkrétní případ.
2. Interpolace je:
Určování mezilehlých bodů mezi známými koncovými
body křivky. Body jsou počítány pomocí matematických funkcí.
Počítačový program umožňující zobrazovat skutečnou
polohu nástroje vůči obrobku, která je zapsána v NC programu.
Proměnná v NC programu, jejíž hodnota je přiřazena pro
konkrétní případ.
3. Parametr je:
V řízení pevně naprogramované pořadí jednotlivých kroků.
Proměnná v NC programu, jejíž hodnota je přiřazena pro
konkrétní případ.
Počítačový program umožňující zobrazovat skutečnou
polohu nástroje vůči obrobku, která je zapsána v NC programu.
4. Provoz blok po bloku je :
část nebo samostatný program součásti. Používá se při opakujících se
dílčích úlohách
Počítačový program umožňující zobrazovat skutečnou
polohu nástroje vůči obrobku, která je zapsána v NC programu.
Pracovní režim, ve kterém číslicově řízený stroj
po spuštění obsluhou stroje pracuje v automatickém pracovním režimu pouze
v rozsahu jednoho bloku řídících dat.
5. Simulace je :
Počítačový program umožňující zobrazovat skutečnou
polohu nástroje vůči obrobku, která je zapsána v NC programu.
druh číslicového řízení kdy je umožněno obrábění ve dvou a více osách
najednou, což umožňuje tvorbu tvarových ploch (radiusy, kužely…)
posloupnost operací, která popisuje průběh obráběcího procesu pro jednu součást
6. Slovo:
Se skládá z povelové části (písmeno) a z významové části(číslice).
je část nebo samostatný program součásti
je matematické určení bodu pomocí úhlu a poloměru
7. Ekvidistanta je:
Řídící program obsahující informace o každé činnosti
potřebné ke zhotovení součásti.
Dráha bodu s konstantní vzdáleností od obrysu součásti
Proměnná v NC programu, jejíž hodnota je přiřazena pro
konkrétní případ
8. Podprogram je:
Část nebo samostatný program součásti. Používá se při opakujících se
dílčích úlohách
Jeden řádek programu. Blok je složený ze slov a měl by
obsahovat všechny potřebné geometrické a technologické informace, které
jsou vykonány v jednom kroku.
Způsob programování pomocí souřadnic vztažených na jeden nulový bod.
9. Výchozí bod programu:
Je pevně stanovené místo v systému stroje.V tomto místě dochází zvláštním vnitřním příkazem ke sladění odměřovacího systému s řídícím systémem stroje.Na stroji je tento bod ustanoven koncovými spínači pro jednotlivé osy.
Počátek souřadnicového systému stroje. Je stanoven při montáži stroje a je zafixován polohou měřících systémů.U soustruhu je umístěn ve středu otáčení pro osu X a v místě dosedací plochy upínacího sklíčidla pro osu Z.
Je definován jako místo pro počátek a ukončení programu součásti. Jeho poloha je stanovena programátorem mimo obrobek, aby mohla bez problémů proběhnout např. výměna nástroje nebo obrobku
10. Referenční bod:
Je pomocným bodem programátora.Pro usnadnění popisu součásti si programátor zvolí pro něj nejvýhodnější místo na obrobku a od tohoto místa počítá tvar součásti.Při tomto způsobu programování musí mít stroj možnost posunu nulového bodu.
Je pevně stanovené místo v systému stroje.V tomto místě dochází zvláštním vnitřním příkazem ke sladění odměřovacího systému s řídícím systémem stroje.Na stroji je tento bod ustanoven koncovými spínači pro jednotlivé osy.
Je definován jako místo pro počátek a ukončení programu součásti. Jeho poloha je stanovena programátorem mimo obrobek, aby mohla bez problémů proběhnout např. výměna nástroje nebo obrobku
11. Nulový bod stroje:
Je pomocným bodem programátora.Pro usnadnění popisu součásti si programátor zvolí pro něj nejvýhodnější místo na obrobku a od tohoto místa počítá tvar součásti.Při tomto způsobu programování musí mít stroj možnost posunu nulového bodu.
Počátek souřadnicového systému stroje. Je stanoven při montáži stroje a je zafixován polohou měřících systémů.U soustruhu je umístěn ve středu otáčení pro osu X a v místě dosedací plochy upínacího sklíčidla pro osu Z.
Je pevně stanovené místo v systému stroje.V tomto místě dochází zvláštním vnitřním příkazem ke sladění odměřovacího systému s řídícím systémem stroje.Na stroji je tento bod ustanoven koncovými spínači pro jednotlivé osy.
12. Nulový bod obrobku:
Je definován jako místo pro počátek a ukončení programu součásti. Jeho poloha je stanovena programátorem mimo obrobek, aby mohla bez problémů proběhnout např. výměna nástroje nebo obrobku.
Je pevně stanovené místo v systému stroje.V tomto místě dochází zvláštním vnitřním příkazem ke sladění odměřovacího systému s řídícím systémem stroje.Na stroji je tento bod ustanoven koncovými spínači pro jednotlivé osy.
Je pomocným bodem programátora.Pro usnadnění popisu součásti si programátor zvolí pro něj nejvýhodnější místo na obrobku a od tohoto místa počítá tvar součásti.Při tomto způsobu programování musí mít stroj možnost posunu nulového bodu.

Autorství: Zdeněk Ivánek