Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Informační zdroje

LAC » Informační zdroje

Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích 

Základní pojmy z oblasti CNC techniky

Publikovaný | Miloslav Rossmann Profil uživatele | 17.12.2011 21:29
Absolutní programování je způsob programování pomocí souřadnic vztažených na jeden nulový bod (najíždění na souřadnici) Inkrementální programování je způsob programování souřadnic, kdy jsou popisovány skutečné dráhy nástroje. Inkrementální (přírustková) hodnota je dána vzdáleností od předchozí pozice nástroje. Jedná se o posun o libovolnou hodnotu v souřadném systému.

Základní pojmy z oblasti CNC

Absolutní programování - způsob programování pomocí souřadnic vztažených na jeden nulový bod (najíždění na souřadnici)
Inkrementální programování - způsob programování souřadnic, kdy jsou popisovány skutečné dráhy nástroje. Inkrementální (přírustková) hodnota je dána vzdáleností od předchozí pozice nástroje. Jedná se o posun o libovolnou hodnotu v souřadném systému
Automatický provozní režim - provoz CNC stroje, ve kterém se provádí zpracování po blocích dle dat programu (samočinný chod programu)
Provoz s ručním zadáváním - způsob provozu CNC stroje, kdy jsou data (programové příkazy např. G00)
CNC programu ručně zadávána a automaticky zpracována. (jiné označení MDI-AUTOMATIC, EXECUTE)
Ruční provoz - přímé ovládání CNC stroje prostřednictvím kláves řídícího panelu
EDIT - Provozní nebo podprovozní režim CNC stroje ve kterém se provádějí veškeré operace s programem (ukládání, nahrávání, úpravy a přepisování)
Nulový bod obrobku (W) - bod stanovený programátorem, určený pro tvorbu CNC programu
Nulový bod stroje (M) - bod stanovený výrobcem stroje. Je počátkem souřadného systému stroje
Referenční bod (R) - slouží k synchronizaci řídícího systému s měřícím systémem stroje.(užívá se u číslicových řízení s inkrementálním systémem měření dráhy)
Vztažný bod nástrojů (N) - Počátek pro určování polohy osří nástrojů (korekce nástroje)
Systém stavění souřadnic - druh číslicového řízení kdy se nástrojem najede na požadovaný bod a pak je zahájeno obrábění
Pravoúhlé řízení - druh číslicového řízení kdy je umožněno obrábění pouze rovnoběžně se
souřadnými osami
Souvislé řízení - druh číslicového řízení kdy je umožněno obrábění ve dvou a více osách najednou, což umožňuje tvorbu tvarových ploch (radiusy, kužely…)
Nepřímý způsob měření - měřená hodnota je převáděna na jinou fyzikální veličinu (délka → otáčení)
Přímé měření dráhy - měřená hodnota je zjišťována bezprostředním snímáním délek (např. na podélném suportu stroje)
Program součásti - program který popisuje průběh obráběcího procesu pro jednu součást
Blok - dle ISO skupina slov, se kterou se zachází jako s celkem, a která obsahuje všechna data k provádění jedné pracovní operace (jiné označení: věta, řádek)
Slovo - jednotlivý příkaz k ovládání CNC stroje (např. M00, G00, X-13.00) sestává z adresy a čísla
CAD -Computer Aided Design: konstruování s počítačovou podporou
CAM - Tvorba NC kódu (vytvoření modelu a jeho obrobení s počítačovou podporou)
CNC -Computer Numeric Control: číslicové řízení počítačem
DNC - Direct Numeric Control: přímé řízení počítačem (systém umožňující připojení souboru CNC strojů ke společné paměti pro programy obrobků nebo řídící programy, distribuující data ke strojům)
NC -Numeric Control: číslicové řízení (druh řízení pro pracovní stroje, kde jsou zadávány data pro ovládací fce zadávány v podobě znaků
Ekvidistanta - dráha bodu s konstantní vzdáleností od obrysu součásti
Interpolace - stanovení bodů, které leží na definovaném úseku obrysu.
Konec programu - funkce pro ukončení automatického chodu programu. Nachází se na konci CNC programu.
Korekce dráhy radiusu špičky - korekce dráhy nástroje (pomocí fcí G40, G41, G42). Kompenzace úchylky radiusu břitu nástroje
Korekce nástroje - kompenzace rozdílu mezi vztažným bodem nástrojů (N) a špičkou nástroje
Override - momentální ovlivnění nějakého procesu (programované otáčky, posuv)
Podprogram - část nebo samostatný program součásti. Používá se při opakujících se dílčích úlohách
Polární souřadnice - matematická určení bodu pomocí úhlu a poloměru
Posunutí nulového bodu - možnost posunutí počátku souřadné osy do programátorem zvolené polohy
Pomocná funkce - slovo, s kterým se převážně programují spínací fce pro CNC stroje (např. M08 spuštění čerpadla chladící kapaliny)
Regulace polohy - porovnáváním skutečných a požadovaných hodnot polohy suportu je řízen posuvový motor (reg. polohy potlačuje vliv rušivých sil – např. řezné síly)
Regulační obvod - tzv. komparátor skutečných a požadovaných hodnot, který vyhodnocuje
skut. polohu suportu vzhledem k souřadnici zadané programem obrobku nebo obsluhou

Autorství: Miloslav Rossmann

Zdroje:

  • http://www.vossost.cz/cadcam/web/cnc%20programovani.htm