Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Předmět

TEM » Předmět

Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány 

Předmět Technická mechanika

Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 10.3.2011 22:27
Definice, pojetí a obecné cíle předmětu

Technická mechanika

Cílem technické mechaniky je seznámit žáky studijního oboru se základy středoškolské mechaniky na takové úrovni, která jim umožní pochopit podstatu a funkci strojních součástí, částí strojů a zařízení a provádět potřebné jednoduché výpočty.

Cílem je rovněž žáky naučit respektovat základní fyzikální zákony mechaniky jak v technické praxi, tak v běžném životě (např. montáže prvků, konstrukce, v dopravě).  Předmět pokrývá všechny důležité oblasti technické mechaniky:

statika

pružnost a pevnost

kinematika

dynamika

hydromechanika,

termomechanika

Přičemž je největší pozornost věnována statice a nauce o pružnosti a pevnosti. Vzhledem k cílům a zaměření učiva mechaniky bylo nutné omezit teoretickou složku učiva a hlavní pozornost zaměřit na oblasti aplikační, která úzce souvisí s technickou praxí.

Pojetí vyučovacího předmětu

Technická mechanika je předmětem odborným, který tvoří přechod mezi fyzikálním a matematickým všeobecným vzděláním a úžeji specializovanými odbornými předměty. Nejdůležitějším cílem vyučování technické mechaniky je rozvíjet poznatky získané ve fyzice a matematice a naučit se je aplikovat v technické praxi. Znalost technické mechaniky vede ke správnému a hlubšímu pochopení učiva v ostatních odborných předmětech včetně odborného výcviku. Pomáhá žákům racionálně vysvětlit a pochopit konstrukční principy a technologické postupy, se kterými se seznámí v ostatních odborných předmětech. Technická mechanika vede žáky k racionálnímu, vědecky podloženému řešení řady problémů, se kterými se setkají v odborném výcviku, budoucím zaměstnání i osobním životě.V neposlední řadě klade důraz na to, aby si žáci osvojili přehled konstrukcí, využívaných ve strojírenství, zejména možnosti a podmínky pro jejich využití, a také jejich ekonomické důsledky jejich chyb a vlivy na životní prostředí.

Autorství: Ing. Luděk Kozárek

Zdroje:

  • Školní vzdělávací program
  • MECHANIK SEŘIZOVAČ
  • oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • 23-45-L/01
  • MECHANIK SEŘIZOVAč